PRZEPISY PPOŻ.

Z praktycznego punktu widzenia komputerowe modele symulacyjne (np. program FDS oparty o numeryczną mechanikę płynów), jako narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego mogą być wykorzystywane w szczególności do:

  1. analizy rozwiązań niestandardowych w fazie projektowania nowych obiektów, jako uzasadnienie przyjętych rozwiązań we wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
  2. opracowania i uzasadnienia rozwiązań niestandardowych w obiektach istniejących w związku z koniecznością uzasadnienia proponowanych w ramach ekspertyz technicznych uzgadnianych przez Komendy Wojewódzkie PSP:
   - warunków zamiennych w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) czy też § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139),
   - warunków zastępczych w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
  3. teoretycznego sprawdzania skuteczności przyjętych rozwiązań w ramach koncepcji zabezpieczenia obiektu.

Ponadto w październiku 2008 r. Biuro Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowało „Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych”.

Zgodnie z powyższym opracowaniem część analityczno-ocenna powinna zawierać uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w budynkach, w których wymagane jest opracowanie scenariusza pożarowego - ze względu na obowiązek wyposażenia takich budynków w system sygnalizacji pożarowej, bądź stałe urządzenia gaśnicze oraz innych przypadkach, w których niemożliwe jest wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej bez przeprowadzenia dokładnej analizy i oceny warunków powstania i rozprzestrzeniania się pożaru z uwzględnieniem wpływu zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, należy stosować narzędzia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

strona główna | nowoczesna inżynieria | oferta | projekty i realizacje | przepisy ppoż. | kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Izba Rzeczoznawców
Zespół ds. symulacji komputerowych
www.sitp.home.pl/symulacje/

ul. Świętokrzyska 14 lok. 134
00-050 Warszawa
tel. 022 850 37 56
fax. 022 620 21 16

City Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861
NIP: 526-000-10-74