Jesteś tu » SITP » certyfikacja usług przeciwpożarowych i wyrobów budowlanych » certyfikacja kompetencji personelu
certyfikacja kompetencji personelu
Certyfikacja kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Norwida 14 prowadzi certyfikację firm świadczących usługi przeciwpożarowe w zakresie projektowania, montażu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Działalność tą prowadzi w oparciu o posiadaną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr 124 wydaną 21 lutego 2006 r.  Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych, w skrócie OCUP, rozszerzył działalność o certyfikację firm prowadzących szkolenia tematyce bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego (informacje w Ośrodku). Dalszym rozszerzeniem tej działalności certyfikacyjnej jest certyfikacja kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. Nr 81 z 1991 r., poz.351, z późn. zmianami) odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej sprawuje właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, ich zarządca lub użytkownik. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Również Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy, art. 207 pkt. 3 lit. b nakłada na pracodawcę obowiązek wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wymagania w zakresie kwalifikacji dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października  2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215 z 2005 r., poz. 1823).Kompetencje personelu (osób) na których spoczywa obowiązek nałożony powyższymi aktami prawnymi mają decydujące znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych i przebywających w danym obiekcie. Certyfikacja kompetencji personelu dotyczy głównie osób, wymienionych w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, niezatrudnionych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Stąd proces certyfikacji personelu (osób) wykonujących zadania z zakresu zagrożeń pożarowo – wybuchowych jest dodatkowo potwierdzeniem kompetencji przez stronę trzecią jaką jest Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP .
Posiadane kwalifikacje, uzyskane w wyniku ukończenia wymaganych szkoleń w szkołach pożarniczych i Ośrodkach Szkolenia w Komendach Wojewódzkich państwowej Straży Pożarnej dają uprawnienia formalne do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego w wyniku odbytych szkoleń specjalistycznych, udziału w konferencjach naukowo-technicznych, sympozjach itp. wzbogacają zakres wiedzy technicznej pozwalającej na właściwą ocenę zagrożeń pożarowo-wybuchowych.

Do oceny kompetencji personelu (osób) w przedmiocie zagrożeń pożarowo-wybuchowych jest właściwym Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, jako organizacja uznana w kraju zajmująca się certyfikacją usług na rzecz szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Ośrodek jest organizacją niezależną od struktur Państwowej Straży Pożarnej
i występuje jako niezależna strona trzecia przy ocenie firm świadczących usługi przeciwpożarowe i ocenie kompetencji personelu (osób) wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe informacje o certyfikacji kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej zawarte są w dokumentach w załączeniu:


Informator o certyfikacji kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
Informator o certyfikacji kompetencji personelu (osób) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
Nadzór Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP nad wydanym certyfikatem kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowyh
Nadzór Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP nad wydanym certyfikatem kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowyh
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji kompetencji personelu
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji kompetencji personelu
Zasady certyfikacji kompetencji wykładowcy szkolenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego
Zasady certyfikacji kompetencji wykładowcy szkolenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego
Wymagania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej ubiegającego się o certyfikat kompetencji personelu
Wymagania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej ubiegającego się o certyfikat kompetencji personelu
Wymagania dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej ubiegających się o certyfikaty kompetencji prsonelu
Wymagania dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej ubiegających się o certyfikaty kompetencji prsonelu
Informator o opłatach związanych z procesem certyfikacji kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych
Informator o opłatach związanych z procesem certyfikacji kompetencji personelu w zakresie zagrożeń pożarowych i wybuchowych