Jesteś tu » SITP » o SITP » działalność SITP w 2019 r.
działalność SITP w 2019 r.
 Rok 2019 był dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa rokiem intensywnej działalności statutowej. Kilka oddziałów Stowarzyszenia obchodziło jubileusz 35-lecia swojego istnienia.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-Europe) powołano stałego przedstawiciela SITP, którego zadaniem jest czynny udział w pracach CFPA-Europe z prezentowaniem stanowiska SITP oraz pozyskiwanie wiedzy i materiałów merytorycznych dla Stowarzyszenia. Powołano również przedstawiciela SITP do współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym (PSK), do zadań którego należy czynny udział w pracach Komitetu Technicznego PSK, mających na celu opracowanie wytycznych projektowania, wykonywania i weryfikacji powykonawczej powłok systemów ogniochronnych konstrukcji stalowych.

16 kwietnia 2019 roku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z Krajową Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) w Warszawskim Domu Technika NOT. Porozumienie podpisali Prezes SITP Bronisław Skaźnik oraz Prezes Krajowej Rady IARP Małgorzata Pilinkiewicz i Sekretarz Krajowej Rady IARP Wojciech Gwizdak.
W kwietniu również został powołany Komitet Historyczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w celu zebrania i udokumentowania istotnych faktów historycznych w działalności Stowarzyszenia oraz wydania monografii 40-lecia SITP.
Władze Stowarzyszenia uczestniczyły w Gali X Dni Techniki w Szczecinie z wręczeniem Odznak Honorowych SITP członkom Zachodniopomorskiego Oddziału SITP oraz uroczystym otwarciu wystawy Stoewera.

W 2019 roku liczba członków SITP wynosiła 2286, zrzeszonych w 18 oddziałach. Zarząd Główny SITP pozyskał do wsparcia swojej działalności 6 nowych członków wspierających. Łącznie Stowarzyszenie posiada 77 członków wspierających. Szczegółowe zestawienie danych statystycznych za 2019 rok o stanie organizacyjnym i działalności statutowej SITP znajduje się w tabeli.

W ramach upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało łącznie 34 imprezy naukowo-techniczne w formie konferencji, seminariów i warsztatów, w których uczestniczyło w sumie 3228 osób. Na tak znaczną liczbę uczestników istotny wpływ ma wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny oraz dobór aktualnej i ciekawej tematyki, którą prezentowali uznani specjaliści z kraju i zagranicy. Największą frekwencję odnotowano na seminariach, konferencjach i warsztatach zorganizowanych w Warszawie, Zakopanem, Olsztynie i Poznaniu, przez Zarząd Główny z Izbą Rzeczoznawców SITP i Oddziały: Śląski, Małopolski, Wielkopolski i w Olsztynie.
Do tych oddziałów, wyróżniających się w organizacji dużych i ciekawych imprez naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dołączył Zachodniopomorski Oddział SITP, który zorganizował 5 imprez regionalnych oraz Międzynarodowe Zawody Strażackie „9th Toughest Firefighter Challenge Szczecin 2019 – Kołobrzeg Edition” dla 120 zawodników z 6 krajów europejskich.
W 2019 roku przeprowadzono także 14 kursów szkoleniowych, które ukończyło 289 osób. Na wyróżnienie zasługują kursy szkoleniowe dla pracowników wojskowej ochrony przeciwpożarowej oraz firmy Volkswagen, przeprowadzone przez Ośrodek Certyfikacji SITP Sp. z o.o.

W grudniu 2019 roku ukazało się 70. wydanie kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa”. Tematyka przedstawiona w czterech kolejnych numerach kwartalnika jest źródłem wiedzy technicznej dla osób,  którym w działalności zawodowej niezbędna jest znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W 2019 roku trwały prace powołanych wcześniej komitetów technicznych do opracowania projektów standardów i wytycznych projektowania zabezpieczeń w zakresie: systemów sygnalizacji pożarowej oraz DSO. Rozszerzono skład Komitetu Technicznego z zakresu oświetlenia awaryjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia procesu opiniowania i przygotowania do publikacji opracowania wytycznych SITP z tego zakresu merytorycznego.

Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. (OC SITP) w Poznaniu, w 2019 roku przeszedł pomyślnie audyt Polskiego Centrum Akredytacji. Łącznie Ośrodek na koniec 2019 roku nadzorował 55 certyfikatów, w tym w zakresie: sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej – 11, stałych urządzeń gaśniczych – 7, wentylacji pożarowej – 11, odporności ogniowej i reakcji na ogień – 4, przegród przeciwpożarowych – 6, gaśnic i hydrantów  – 12, oświetlenia awaryjnego – 1, dźwiękowych systemów ostrzegawczych – 2,  szkolenia pożarniczego – 1.
Po rozpoczęciu certyfikacji wyrobów budowlanych dyrektor Ośrodka wystawił pierwszy certyfikat stałości właściwości użytkowych na bramę przeciwpożarową.

We wrześniu 2019 roku Prezydium Zarządu Głównego SITP przyznało na wniosek komisji konkursowej nagrody i wyróżnienia absolwentom wyższych uczelni za najlepsze prace dyplomowe o tematyce pożarniczej. W edycji 2017/2018  konkursu ocenianych było 9 prac inżynierskich i magisterskich oraz 1 doktorska, spośród których przyznano:
I miejsce Panu Łukaszowi Drążkiewiczowi za pracę magisterską pt. „Wpływ zmian parametrów termodynamicznych podczas ogrzewania butli z LPG na poziom generowanych zagrożeń”, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
II miejsce Panu Mateuszowi Szymczakowi za pracę inżynierską pt. „Model działalności prasowo – informacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
III miejsce Panu Maciejowi Klójowi za pracę magisterską pt. „Uproszczona analiza nośności w warunkach pożarowych stalowej ramy portalowej” na Politechnice Poznańskiej,
oraz wyróżniono Pana Jana Ziobro za pracę doktorską pt. „Ochotnicze straże pożarne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Pana Piotra Solnicę za pracę magisterską pt. „Ceramiczne proszki gaśnicze” w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

W działalności Stowarzyszenia duże znaczenie ma integracja środowiska pożarniczego, której sprzyjają zorganizowane w oddziałach w 2019 roku liczne spotkania koleżeńskie, zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, konkursy oraz bale karnawałowe. Tradycyjny XXIV Bal SITP zorganizowany przez Zarząd Główny SITP odbył się 23 lutego 2019 roku w sali zabytkowego gmachu WDT NOT w Warszawie. Dużą ogólnopolską imprezą sportowo-integracyjną były przeprowadzone po raz ósmy majowe Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP, w których udział wzięło 125 osób – członków i sympatyków SITP. Dobrą tradycją są spotkania wigilijne członków oddziałów. Wszystkie oddziały Stowarzyszenia przeprowadziły łącznie 54 imprezy koleżeńskie, w których uczestniczyły w sumie 2663 osoby.

Działalność statutowa Stowarzyszenia w 2019 roku prowadzona była z zachowaniem samodzielności finansowej, dzięki środkom pochodzącym ze składek członków indywidualnych i wspierających.
Stowarzyszenie współpracowało efektywnie z tradycyjnymi partnerami SITP: Państwową Strażą Pożarną, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.


Działalność statutowa w 2019 r.

Syntetyczny obraz działalności SITP przedstawia tabela statystyczna za 2019 rok.

.

Oddział

Ilość czł. ind.

Ilość kół

Członk.  wspier.

Konfer. / ilość osób

Wycieczki / ilość osób

Kursy / ilość osób

Imprezy koleż. / ilość osób

1 Stołeczny

290

7

15

-

2/84

4/62

3/245

2 Białystok

54

-

-

2/130

-

-

2/140

3 Gdański

100

-

7

1/58

-

-

12/127

4 Lubuski 45 - 2 3/88 - - -
5 Śląski

501

10

15

4/648

1/90

-

7/600

6 Świętokrzyski

74

1

-

3/92

1/14

-

4/104

7 Konin

20

-

-

-

-

-

2/36

8
Kujaw-Pom.
136
-
4
1/129
1/43
-
1/80
9Małopolski

234

18

-

4/520

2/19

-

3/550

10 Leszno

50

4

-

1/80

1/55

-

-

11
Łódź

98

-

2

1/23

-

-

3/78

11 Olsztyn 83 -
-
1/220

-

-

12 Płock

132

3

1

1/97

1/36

-

4/120

13 Wielkopolski

193

4

2

3/480

1/46

1/60

3/170

14 Podkarpacki

47

-

-

1/30

2/63

4/50

4/115

15 Tarnobrzeg

18

-

-

-

-

-

2/14

16

Zach-Pom. 124 3 1 5/280 1/12
- 1/120
17 Dolnośląski

87

1

2

1/120

-

1/16

1/50

18 OC SITP

-

-

-

1/100

-

4/101

-

Razem w

2019 r.

2286 51 51+ 26 ZG 34/3228
(w tym
ZG SITP:
1/133)
13/462
14/289

54/2663