Jesteś tu » SITP » o SITP » działalność SITP w 2018 r.
działalność SITP w 2018 r.
W 2018 roku głównym wydarzeniem dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa było III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP zwołane w dniu 15 marca 2018 r. przez Zarząd Główny SITP, w celu dostosowania Statutu Stowarzyszenia do wymagań zmienionej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Zebranie przyjęło zmiany wynikające z ustawy oraz z doświadczeń poprzednich kadencji, które pozwalają na dalsze usprawnienie działalności Stowarzyszenia. Znowelizowany Statutu SITP został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 września 2018 r.

Znaczącym wydarzeniem w ramach współpracy z organizacjami naukowo-technicznymi za granicą było przystąpienie SITP do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe), podczas Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji w dniu 24 maja 2018 r. w Helsinkach. Konfederacja Stowarzyszeń Ochrony Przeciwpożarowej Europy powstała w 1974 r. i zrzesza uznane krajowe organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony z 18 krajów europejskich. SITP jest jedynym reprezentantem Polski w tej organizacji.

W 2018 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa obchodziło jubileusz 35-lecia swojego istnienia. Z tej okazji 5 października 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego SITP z udziałem prezesów oddziałów SITP, członków Rady Redakcyjnej Kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”, Rady Izby Rzeczoznawców SITP i Komisji Konkursowej Prac Dyplomowych oraz zaproszonych gości. Prezes SITP Bronisław Skaźnik przedstawił działalność Stowarzyszenia w czasie wszystkich dotychczasowych kadencji oraz osiągnięcia w realizacji celów statutowych. Zasłużonym osobom wręczył odznaki honorowe SITP i podziękowania.

Władze SITP wzięły udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, zorganizowanych przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, między innymi w: uroczystości z okazji XXV Plebiscytu o Tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, uroczystym spotkaniu inżynierów polskich i polonijnych nt. „Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości” oraz uroczystym koncercie ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy, w gmachu Warszawskiego Domu Technika NOT.

W 2018 roku liczba członków Stowarzyszenia pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie tj. 2400 osób, zrzeszonych w 18 oddziałach. Oddział SITP w Lublinie, z powodu całkowitego ustania działalności, został rozwiązany przez Zarząd Główny SITP z dniem 19 kwietnia 2018 r. W Stowarzyszeniu jest nadal 71 członków wspierających.

W zakresie szerzenia wiedzy o ochronie przeciwpożarowej w 2018 roku odbyło się 31 imprez naukowo-technicznych (konferencji, seminariów i warsztatów), w których uczestniczyło łącznie 3174 osoby. Wydarzeniom tym towarzyszyło 8 wystaw z udziałem 94 wystawców i 1391 zwiedzających. Przeprowadzono 13 kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego, które ukończyło 290 osób. Szczegółowe zestawienie danych statystycznych za 2018 rok o stanie organizacyjnym i działalności statutowej SITP znajduje się w tabeli. Duża liczba osób uczestniczących w imprezach merytorycznych organizowanych przez SITP wynika głównie z wysokiego poziomu merytorycznego i aktualnej tematyki, prezentowanej w interesującej formie przez zagranicznych i krajowych specjalistów, uznanych w swoich dziedzinach. Do takich imprez należały między innymi VI Międzynarodowa Konferencja „Pożary wewnętrzne”, zorganizowana przez Oddział SITP w Olsztynie wraz z Komendą Wojewódzką PSP, pod patronatem Komendanta Głównego PSP, II Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców w Warszawie, zorganizowane przez Zarząd Główny i Izbę Rzeczoznawców SITP, V Warsztaty Projektowania Wentylacji Pożarowej w Jachrance, zorganizowane przez Stołeczny Oddział SITP oraz seminaria w Zakopanem z cyklu „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”, zorganizowane przez Oddziały Małopolski i Śląski SITP.

W październiku 2018 r. Zarząd Główny SITP, po uzyskaniu pozytywnych opinii wewnętrznych organów SITP oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, a także po uwzględnieniu stanowiska Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdził „Wytyczne SITP WP-03:2018 Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” – jako standard wiedzy technicznej zalecanej do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Dystrybucją publikacji wytycznych zajmuje się Izba Rzeczoznawców SITP.

W Stowarzyszeniu w dalszym ciągu trwały prace powołanyego wcześniej komitetu technicznego ds. wytycznych projektowania z zakresu oświetlenia awaryjnego. W grudniu 2018 r. Zarząd Główny SITP, na wniosek Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, powołał stały Komitet Techniczny z zakresu dźwiękowych systemów ostrzegawczych w nowym składzie mając na uwadze potrzebę podjęcia skutecznych działań dla opracowania wytycznych SITP z tego zakresu.

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, działający od 2006 r. w zakresie usług przeciwpożarowych, podjął decyzję o rozszerzeniu działalności o wyroby budowlane. Polskie Centrum Akredytacji, na podstawie audytu przeprowadzonego w lutym 2018 r., potwierdziło kompetencje Ośrodka i podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu jego akredytacji o wyroby budowlane. Z końcem września 2018 r. Ośrodek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nową nazwą: Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. Zmienione zostało również logo Ośrodka.

W 2018 roku wydano kolejne 4 numery kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” zawierające aktualne i praktyczne zagadnienia z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. W numerze wrześniowym (nr 65), oprócz artykułów merytorycznych, ukazał się obszerny i ciekawy materiał z okazji jubileuszu 35-lecia SITP, informujący o istotnych wydarzeniach w historii Stowarzyszenia oraz minionych i obecnych dokonaniach. Natomiast w grudniowym wydaniu (nr 66) kwartalnika można znaleźć ciekawe nowości tematyczne prasy zagranicznej, aktualności prawne i nowe normy, obszerne informacje z imprez naukowo-technicznych oraz aktualne zestawienie firm posiadających certyfikaty w zakresie dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych wydane przez Ośrodek Certyfikacji SITP w Poznaniu.

W obszarze działalności integracyjnej w oddziałach SITP zorganizowano 49 imprez koleżeńskich, rekreacyjnych i sportowych, w których udział wzięło łącznie 2736 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Ponadto zrealizowano 12 wycieczek krajowych i zagranicznych dla 415 osób. Do wyróżniających się ogólnopolskich imprez integracyjnych należały VII Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP, cieszące się dużą popularnością, w których udział wzięło 108 osób. W lutym 2018 r. Zarząd Główny SITP zorganizował po raz dwudziesty trzeci tradycyjny Bal SITP, w zabytkowej sali gmachu WDT NOT w Warszawie.

Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z naturalnymi partnerami: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.

Działalność statutowa w 2018 r.

Syntetyczny obraz działalności SITP przedstawia tabela statystyczna za 2018 rok.

.

Oddział

Ilość czł. ind.

Ilość kół

Członk.  wspier.

Konfer. / ilość osób

Wycieczki / ilość osób

Kursy / ilość osób

Imprezy koleż. / ilość osób

1 Stołeczny

305

7

16

3/235

2/83

-

3/218

2 Białystok

53

-

-

1/120

-

-

2/108

3 Gdański

97

-

7

1/127

1/17

-

12/394

4 Lubuski 44 - 2 1/30 - - -
5 Śląski

476

10

13

6/603

1/44

-

5/324

6 Świętokrzyski

89

1

-

3/190

-

-

3/89

7 Konin

22

-

-

1/160

-

-

1/22

8
Kujaw-Pom.
126
-
3
-
1/45
-
4/170
9Małopolski

322

18

-

2/290

2/54

-

4/619

10 Leszno

50

4

-

1/75

1/55

-

-


Lublin

-

-

-

-

-

-

-

11 Łódź

105

-

2

1/78

1/8

-

-

12 Olsztyn

82

-

-

1/180

-

-

-

13 Płock

139

3

-

1/120

1/40

-

4/273

14 Wielkopolski

203

4

2

2/400

1/34

1/15

3/198

15 Podkarpacki

49

-

-

1/43

2/52

5/80

2/46

16

Zach-Pom. 124 3 1 2/280 -
- 1/120
17 Tarnobrzeg

24

-

-

-

-

-

2/18

18 Dolnośląski

90

1

2

2/120

-

1/15

1/50

Razem w

2018 r.

2400 51 48+ 23 ZG 30/3174
(w tym
ZG SITP:
1/123)
12/415 13/290
(w tym
 OCUP 6/180)
49/2736