Jesteś tu » SITP » o SITP » działalność SITP w 2016 r.
działalność SITP w 2016 r.
Informacja o działalności w 2015 r.

      Rok 2016 był rokiem sprawozdawczo-wyborczym w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Po raz pierwszy, zgodnie z ostatnią nowelizacją statutu SITP, w jednym roku w całym Stowarzyszeniu odbyły się wybory władz kół i oddziałów oraz władz naczelnych Stowarzyszenia.

VIII Zebranie Delegatów Oddziałów SITP odbyło się w dniach 25-26 listopada 2016 r. w Sękocinie Starym k/Warszawy. Podczas tego Zebrania podsumowano działalność SITP w minionych pięciu latach oraz podjęto uchwałę programową określającą kierunki działania na następną kadencję. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju oraz wieloletniej aktywnej działalności w Stowarzyszeniu Zebranie nadało godność członka honorowego SITP kolegom: Bronisławowi SKAŹNIKOWI, Zdzisławowi KIEDIO i Sewerynowi DYJI. Diamentowymi odznakami honorowymi NOT zostali odznaczeni przez Panią Ewę Mankiewicz-Cudny – Prezesa FSNT-NOT koledzy: Piotr IZAK, Lucjan MYRDA i Janusz WOŹNIAK.   
      Na VIII Zebraniu Delegatów Oddziałów SITP wybrano nowy Zarząd Główny,
w następującym składzie:
Prezes SITP                         - Bronisław SKAŹNIK
Wiceprezes                          - Marek SIARA
Wiceprezes                          - Ryszard BOWNIK
Sekretarz Generalny           - Krzysztof DĄBROWSKI
Skarbnik                                - Wacław CHOLEWA
Członek Prezydium             - Lech JANIAK
Członek Prezydium             - Mariusz SOBECKI
Członkowie Zarządu:          - Jerzy BRONOWICZ
                                                - Robert FLICIŃSKI
                                                - Waldemar JASKÓŁOWSKI
                                                - Mariusz KAROLCZYK
                                                - Andrzej KRÓL
                                                - Andrzej POZIERAK
                                                - Ryszard SIATA
                                                - Adam WIŚNIOWSKI
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Janusz WOŹNIAK, a Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego Krzysztof KOCIOŁEK.

Według stanu na koniec 2016 roku w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa działało 19 oddziałów, w tym 50 kół. Zrzeszonych było 2412 członków indywidualnych, w tym 1650 inżynierów, 489 techników i 38 studentów szkół pożarniczych oraz 560 emerytów i 195 kobiet. Ponad 40 % członków Stowarzyszenia to osoby do 40 roku życia. Stowarzyszenie posiadało 59 członków wspierających Zarząd Główny i oddziały. Pełne dane statystyczne za 2016 rok o stanie organizacyjnym i działalności statutowej SITP znajdują się poniżej w  tabeli.

Jedną z najważniejszych form działalności Stowarzyszenia w 2016 roku, było zorganizowanie wielu konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych upowszechnianiu problematyki ochrony przeciwpożarowej. W sumie w 2016 roku zorganizowano: 4 konferencje międzynarodowe, 17 konferencji i seminariów krajowych oraz 9 regionalnych. Uczestniczyło w nich 4036 osób. Przeprowadzono również 17 kursów dokształcających i doskonalących, na których specjalistyczne kwalifikacje zdobyło 271 osób.

Zarząd Główny SITP nadał w 2016 roku uprawnienia rzeczoznawców SITP 6 osobom w specjalnościach: ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, zabezpieczenia przeciwpożarowe technologii przemysłowych, systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem, integracja systemów bezpieczeństwa oraz ustalenie przyczyn pożarów. Łącznie uprawnienia rzeczoznawców SITP posiada obecnie 84 członków SITP w 16 specjalnościach ochrony przeciwpożarowej.

W 2016 roku ukazały się kolejne cztery numery kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa” wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Od początku wydano już 58 numerów tego cenionego w środowisku pożarniczym czasopisma. W czternastym roku ukazywania się kwartalnika redakcja przeprowadziła anonimową ankietę wśród reprezentatywnej grupy czytelników. Ankietowani w zdecydowanej większości ocenili poziom merytoryczny czasopisma jako bardzo dobry lub dobry, a największym zainteresowaniem obdarzają działy: ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, zapobieganie pożarom i awariom oraz techniczne środki ochrony przeciwpożarowej. Dobór problematyki, sposób jej omawiania oraz poziom edytorski kwartalnika większość ankietowanych oceniła na 5 w skali ocen od 1 do 6.

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. (OCUP) w czerwcu 2016 roku zorganizował, cieszącą się dużym uznaniem wśród specjalistów, kolejną X Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu „ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych”. Przeprowadził również dwa kursy: doskonalący audytorów i specjalistyczny dla firmy Volkswagen. W ramach podstawowej działalności z zakresu dobrowolnej certyfikacji jakości usług i kompetencji personelu w obszarze ochrony przeciwpożarowej, Ośrodek kontynuował wydawanie certyfikatów, które obecnie posiada 58 firm, w tym w zakresie: sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej - 12, stałych urządzeń gaśniczych i hydrantów - 10, wentylacji pożarowej -13, odporności ogniowej i reakcji na ogień - 3, przegród przeciwpożarowych – 6, gaśnic – 11 oraz oświetlenia awaryjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i szkoleń – po jednej. Posiadanie certyfikatu wydanego przez OCUP jest obiektywnym potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez ocenione firmy.

W działalności Izby Rzeczoznawców SITP w 2016 roku dominowała wysoce specjalistyczna działalność ekspercka, dająca możliwości alternatywnego spełnienia przepisów, z zastosowaniem narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Izba zajmuje się najtrudniejszymi tematami, wymagającymi najwyższej wiedzy specjalistycznej. Dzięki takim kwalifikacjom rzeczoznawców SITP, Izba wykonała w 2016 roku szereg trudnych ekspertyz i analiz technicznych dla budynków wysokościowych: „Warsaw One”, „Spectrum”, „Mennica Legacy Tower”, „I-Tower”, „Spinaker” oraz Zakładu Produkcyjnego Volkswagen, zbiorników LPG i stacji gazu Axan.

W listopadzie 2016 roku zakończył pracę komitet techniczny z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w energetyce. Opracowany materiał został przekazany Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz Radzie Izby Rzeczoznawców SITP do zaopiniowania.

W 2016 roku odbyły się także jubileuszowe V Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP, które są największą ogólnokrajową imprezą sportową, rekreacyjną i koleżeńską. W imprezie tej wzięło udział 150 osób. Zarząd Główny SITP zorganizował tradycyjny XXI Bal SITP, który odbył się 6 lutego 2016 roku w gmachu WDT NOT w Warszawie. Ponadto Oddziały Stowarzyszenia przeprowadziły 42 imprezy integracyjne dla środowiska pożarniczego, w których uczestniczyło łącznie 2144 osoby, członków i sympatyków stowarzyszenia oraz ich rodzin.

W 2016 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Państwową Strażą Pożarną głównie na poziomie komend wojewódzkich, dzięki której zrealizowano
z powodzeniem:
* IV Międzynarodową Konferencję „Pożary wewnętrzne”, z KW PSP w Olsztynie,
* Międzynarodową Konferencję „Bazy paliw i rurociągi przesyłowe ropy naftowej
  i produktów finalnych - BAZA 2016”, z KM PSP Płocku,
* Seminarium "Ochrona Przeciwpożarowa w Budownictwie – Zakopane 2016",
  z KW PSP w Krakowie,
* XII Konferencję „Stałe urządzenia gaśnicze” w Józefowie k. Otwocka, z CNBOP-PIB im. Józefa Tuliszkowskiego.

Stowarzyszenie podejmowało również wiele wspólnych inicjatyw z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i organizacjami działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.
      
Działalność statutowa w 2016 r.

Syntetyczny obraz działalności SITP przedstawia tabela statystyczna za 2016 rok.

.

Oddział

Ilość czł. ind.

Ilość kół

Członk.  wspier.

Konfer. / ilość osób

Wycieczki / ilość osób

Kursy / ilość osób

Imprezy koleż. / ilość osób

1 Stołeczny

324

7

15

3/318

3/108

-

3/240

2 Białystok

33

-

-

2/180

-

-

1/80

3 Gdański

79

-

4

2/125

-

-

8/138

4 Lubuski 47 - - 1/30 1/20 - -
5 Śląski

430

9

13

7/1070

3/194

-

9/398

6 Świętokrzyski

98

1

-

-

1/19

-

269

7 Konin

25

-

-

-

2/5

-

2/56

8
Kujaw-Pom.
125
-
3
1/155
-
-
5/205
9Małopolski

339

18

-

5/944

6/252

-

4/405

10 Leszno

53

4

-

1/70

1/55

-

-

11 Lublin

40

-

-

-

-

-

-

12 Łódź

99

-

2

1/54

-

-

-

13 Olsztyn

69

-

-

1/150

-

-

-

14 Płock

123

3

1

1/130

-

-

3/175

15 Wielkopolski

243

4

2

3/610

2/60

1/16

2/158

16 Podkarpacki

53

-

-

-

1/35

11/163

2/49

17

Zach-Pom. 243 3 1 1/90 -
- 1/153
18 Tarnobrzeg

24

-

-

-

2/34

2/24

2/38

19 Dolnośląski

91

1

2

-

-

-

-

Razem w

2015 r.

2412 50 43+ 16 ZG 30/4036
(w tym OCUP:
1/110)
22/782 18/280
(w tym
IR 1/3 i OCUP 2/65)
42/2144