Jesteś tu » SITP » o SITP » działalność SITP w 2015 r.
działalność SITP w 2015 r.
Informacja o działalności w 2015 r.

     Rok 2015 charakteryzował się intensywną działalnością Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, szczególnie w organizacji imprez naukowo–technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zorganizowano łącznie 40 konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów dla ok. 4100 uczestników, którzy zapoznali się z najnowszymi prawnymii technicznymi aspektami ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowaniami rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa pożarowego. Najwięcej imprez naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zorganizowały oddziały: Śląski, Małopolski i Stołeczny. Do przodujących w organizacji dużych i ciekawych konferencji i seminariów należały również oddziały: w Olsztynie i Łodzi oraz Świętokrzyski, Wielkopolski i Zachodniopomorski.
Do najistotniejszych przedsięwzięć naukowo-technicznych należały:
  • Międzynarodowe seminarium „Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2015” w Zakopanem,
  • III Seminarium  „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej – aspekty inżynierskie i formalne” w Warszawie,
  • V Warsztaty szkoleniowe „Projektowanie wentylacji pożarowej” w Częstochowie,
  • Konferencja „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków” na promie do Szwecji,
  • IX Konferencja naukowo-techniczna „ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych” w Trzebawiu-Rosnówku k. Poznania,
  • Międzynarodowa Konferencja  „Pożary Wewnętrzne” w Rynie,
  • VI Konferencja naukowo-szkoleniowa „Bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Kielcach,
  • Seminarium naukowo-techniczne „Ochrona Przeciwpożarowa w budownictwie” w Zakopanem,
  • XII Konferencja „Stałe urządzenia gaśnicze” w Józefowie k. Otwocka.
      Wydarzeniom tym towarzyszyło 13 wystaw z udziałem 114 wystawców i 1873 zwiedzających. Przeprowadzono 18 kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego, które ukończyło 280 osób, w tym 7 osób, które uzyskały uprawnienia projektantów systemów sygnalizacji pożarowej na kursach zorganizowanych wspólnie przez Izbę Rzeczoznawców SITP i Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.
     
We wrześniu 2015 roku odbyło się uroczyste spotkanie, na którym wręczono nagrody i dyplomy laureatom 7 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce ochrony przeciwpożarowej dla absolwentów wyższych uczelni. Za najwartościowszą uznano pracę magisterską Pana Michała Adama Kuracha absolwenta Politechniki Warszawskiej pt. „Analiza porównawcza instalacji tryskaczowych zaprojektowanych według norm PN-EN 12845 i NFPA 13 w budynku użyteczności publicznej”. Drugie miejsce w konkursie zdobył Pan Łukasz Drążkiewicz z SGSP za pracę inżynierską pt. „Bezpieczeństwo użytkowania kompozytowych zbiorników ciśnieniowych z LPG”. Trzecie miejsce przyznano Panu Michałowi Karczewskiemu z SGSP za pracę magisterską pt. „Koncepcja procedury prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych wspartych wentylacją nadciśnieniową”.

W 2015 roku Zarząd Główny SITP nadał kolejne uprawnienia rzeczoznawców SITP 3 osobom w specjalnościach: systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem, taktyka gaszenia pożarów i zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów. Łącznie uprawnienia te posiada 78 członków SITP w 15 specjalnościach ochrony przeciwpożarowej. Aktualna lista rzeczoznawców SITP jest publikowana na stronie internetowej Zarządu Głównego SITP.

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP Sp. z o.o. z powodzeniem zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną z zakresu zagrożeń wybuchowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych. W zakresie swojej podstawowej działalności Ośrodek kontynuował dobrowolną certyfikację firm i personelu w zakresie jego kompetencji, wpływając na poprawę jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kraju. Certyfikaty wydane przez OCUP posiada aktualnie 56 firm, w tym w zakresie: sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej - 14, stałych urządzeń gaśniczych i hydrantów - 10, wentylacji pożarowej - 12, odporności ogniowej i reakcji na ogień - 4, przegród przeciwpożarowych - 6, gaśnic - 11 oraz oświetlenia awaryjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i szkolenia – po jednej firmie.

W 2015 roku Rada Redakcyjna kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” pozyskała do swojego składu Kol. Jerzego Bronowicza członka Prezydium ZG SITP oraz Kol. Jacka Zboinę członka Koła SITP przy CNBOP PIB. Nastąpiła też zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma. Od połowy lutego redaktorem naczelnym został Kol. Andrzej Król z Wielkopolskiego Oddziału SITP. W 2015 roku ukazały się kolejne cztery numery kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa”. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa wydało łącznie od 2002 roku 54 numery, które rozchodzą się obecnie w nakładzie 2000 egz.

W Stowarzyszeniu kontynuowały prace komitety techniczne powołane wcześniej do opracowania wytycznych projektowania z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. W 2015 roku najbardziej zaawansowane efekty pracy osiągnęły komitety techniczne ds. wytycznych projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w energetyce oraz systemów sygnalizacji pożarowej. W tym drugim zakresie przygotowano II wydanie wytycznych projektowania.

Oddziały Stowarzyszenia przeprowadziły 58 imprez mających duże znaczenie dla integracji środowiska pożarniczego, w których uczestniczyło łącznie 2713 osób, członków i sympatyków stowarzyszenia oraz ich rodzin. Na wyróżnienie zasługuje ogólnopolska impreza sportowo-integracyjna IV Regat o Puchar Oddziału Stołecznego SITP, w której udział wzięło 130 osób. Zarząd Główny SITP zorganizował Jubileuszowy XX Bal SITP, który odbył się 7 lutego 2015 roku tradycyjnie w gmachu WDT NOT w Warszawie.

W 2015 roku w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa zrzeszonych było 2358 osób w 19 oddziałach. Stowarzyszenie posiada także 63 członków zbiorowych, wspierających oddziały i Zarząd Główny. Szczegółowe zestawienie danych statystycznych za 2015 rok o stanie organizacyjnym i działalności statutowej SITP znajduje się w poniższej tabeli.
     
Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z tradycyjnymi partnerami SITP: Państwową Strażą Pożarną, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.
        
Działalność statutowa w 2015 r.

Syntetyczny obraz działalności SITP przedstawia tabela statystyczna za 2015 rok.

.

Oddział

Ilość czł. ind.

Ilość kół

Członk.  wspier.

Konfer. / ilość osób

Wycieczki / ilość osób

Kursy / ilość osób

Imprezy koleż. / ilość osób

1 Stołeczny

357

7

17

5/691

2/67

-

5/345

2 Białystok

30

-

-

2/130

-

-

2/60

3 Gdański

61

-

2

1/81

-

-

8/150

4 Lubuski 46 - 1 1/17 1/32 - -
5 Śląski

423

9

14

7/537

4/142

-

11/436

6 Świętokrzyski

98

1

-

2/250

-

-

2/45

7 Konin

31

-

2

-

1/8

-

2/42

8
Kujaw-Pom.
111
-
4
1/154
-
-
4/155
9Małopolski

339

18

-

6/793

6/230

-

5/410

10 Leszno

48

3

-

2/120

2/95

-

-

11 Lublin

40

-

-

-

-

-

-

12 Łódź

91

-

2

3/96

-

1/12

4/93

13 Olsztyn

65

-

1

1/150

-

-

-

14 Płock

130

3

1

1/60

-

-

2/220

15 Wielkopolski

206

4

1

2/420

3/98

1/26

3/221

16 Podkarpacki

56

-

-

-

1/35

12/200

4/134

17

Zach-Pom. 102 3 1 3/320 -
- 1/250
18 Tarnobrzeg

31

-

-

-

1/26

2/35

4/52

19 Dolnośląski

93

1

2

2/162

-

-

1/100

Razem w

2015 r.

2358 49 47+ 16 ZG 40/4101 21/735 18/280
(w tym
IR 1/7)
58/2713